Polityka prywatności

Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”

 

Przetwarzanie danych osobowych

 
1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów dokonujących zakupów w sklepie internetowym safepacz.pl
2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Flowing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jurija Gagarina 29/22, 00-753 Warszawa, NIP: 521-371-31-69, REGON: 363031692 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587202.
3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tej Umowy.
4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klientów ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
5.1. imię i nazwisko;
5.2. adres zamieszkania;
5.3. adres poczty elektronicznej;
5.4. adres Dostawy zamówionego Towaru, jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania,
5.5. numer telefonu.
6. Sprzedawca określa dane osobowe Klientów, których podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
7. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego (dane eksploatacyjne):
8.1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;
8.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
8.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu internetowego;
8.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta ze Sklepu internetowego.
8. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy.
9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Klienci posiadający Konto Klienta w Sklepie internetowym realizują to uprawnienie za pośrednictwem swojego Konta Klienta. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego
przez Klienta, który nie założył Konta Klienta, Klient ten realizuje to uprawnienie, przesyłając stosowne oświadczenie na następujący adres e-mail Sprzedawcy: biuro@eurocert.pl.
10. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
11. Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży.
12. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.
13. Sprzedawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sprzedawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto w całości lub części.
15. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” na stronie internetowej Sklepu internetowego.
16. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 

Pliki „cookies”

 
1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów.
3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
4. Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.
5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.3. utrzymania sesji Klienta.